HOTĂRÂREA-NR.1 Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Aștileu

HOTĂRÂREA NR.2 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Aștileu din data de 26.01.2021

HOTĂRÂREA-NR.3 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei de îndată a Consiliului Local al comunei Aștileu, din data de 21.12.2020

HOTĂRÂREA-NR.4 Cu privire la aprobarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Aștileu pentru gospodariile locuite ocazional / sezonier

HOTĂRÂREA-NR.5. Cu privire la aprobarea suportarii comisionului pentru platile efectuate prin Ghiseul.ro , pentru taxele si impozitelc locale

HOTĂRÂREA-NR.6 Cu privire la trecerea din domcniul public al Comunei Aștileu, in domeniul privat al Comunei Aștileu, a imobilului inscris in CF nr. 52316 Aștileu , reprezentand teren in suprafata de 8240 mp, situat in intravilanul localitatii Pestere , avand categoria de folosinta ” neproductiv”

HOTĂRÂREA-NR.7 Privind aprobarea ordinei de zi a sedintci ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu din data de 24.02.2021

HOTĂRÂREA-NR.8 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Astileu, din data de 26.01.2021

HOTĂRÂREA-NR.9 Cu privire la aprobarea suportarii comisionului pentru plățile efectuate prin IPAY , pentru taxele și impozitele locale

HOTĂRÂREA-NR.10 Cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA-NR.11 Cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Astileu actualizat in anul 2021

HOTĂRÂREA-NR.11-Anexă

HOTĂRÂREA-NR.12 Cu privire la aprobarea cxecuției bugetului local pe anul 2020 si execuția bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR.13 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 31.03.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.14 Cu privire la aprobarea Organigramei §i a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Aștileu

HOTĂRÂREA-NR.14-anexa-1

HOTĂRÂREA-NR.14-anexa-2

HOTĂRÂREA NR.15 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 24.02.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.16 Cu privire la aprobarea vânzării imobilului inscris in CF nr. 50843 Astileu , reprezentand teren in suprafață de 233 mp , aparținând domeniului privat al Comunei Astileu respectiv a imobilului inscris in CF nr. 50844 Astileu , reprezentand teren in suprafață de 512 mp , aparținând domeniului privat al Comunei Astileu  

HOTĂRÂREA NR.17 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr.: 55449 Țețchea , reprezentand teren in suprafață de 2529 mp situat in intravilanul localitații Pestere , avand categoria de folosinta „arabil” 

HOTĂRÂREA NR.18 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr. 55445 Tetchea , reprezentand teren in suprafata de 2194 mp situat in intravilanul localitatii Pestere , avand categoria de folosinta „arabil” 

HOTĂRÂREA NR.19  Cu privire la desemnarea membrilor in Comisia de evaluare a  performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Astileu

HOTĂRÂREA NR.20 Cu privire la aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Astileu pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR.20 – anexă

HOTĂRÂREA-NR.21 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 22.04.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.22 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.03.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA-NR.23 Cu privire la acoperirea costurilor de exploatare si de investitie ale SC Local Prest Serv Astileu SRL din alocatii bugetare

HOTĂRÂREA-NR.24 Cu privire la aprobarea bugetului local al Comunei Astileu pe anul 2021

HOTĂRÂREA-NR.25 Cu privire la aprobarea executiei bugetului local al Comunei Astileu pe trimestrul I anul 2021

HOTĂRÂREA-NR.26 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire locuinta familiala si anexe gospodaresti , in Astileu , generat de imobilul cu nr. cadastral 50520 , in suprafata totala de 1013 mp , com. Astileu , sat Astileu , judetul Bihor „

HOTĂRÂREA-NR.27 Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire locuinta familiala parter , generat de imobilul cu nr. cadastral 50090 , in suprafata totala de 1500 mp , com. Astileu , sat Astileu , judetul Bihor „

HOTĂRÂREA-NR.28 Cu privire la aprobarea Raportului asupra situatiei gestiunii bunurilor din domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Astileu la 31.12.2020

RAPORT-HCL-NR.28

HOTĂRÂREA NR.29 Cu privire la alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.30 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 12.05.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.31 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 22.04.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.32 Cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ” Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare , precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on¬line , in comuna Astileu , judetul Bihor”

HOTĂRÂREA NR.33 Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

ANEXA HOTĂRÂREA NR.33

HOTĂRÂREA NR.34 Cu privire la imputernicirea Politiei Locale Astileu cu atributii in domeniul protectiei mediului, conform art.25 din HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Locale

HOTĂRÂREA NR.35 Cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor -cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de Programul pentru scoli al Romaniei pentru anii scolari 2021-2023

HOTĂRÂREA NR.36 Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Local Prest Serv Astileu SRL pe anul 2021

ANEXA HOTĂRÂREA NR.36

HOTĂRÂREA NR.37 Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al administratorului SC Local Prest Serv SRL pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR.38 Cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 69/25.11.2020 privind aprobarea Statutului Comunei Astileu

ANEXA HOTĂRÂREA NR.38

HOTĂRÂREA NR.39 Cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 70/25.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Astileu

ANEXA HOTĂRÂREA NR.39

HOTĂRÂREA NR.40 Cu privire la aprobarea cuantumului si a numarului de burse scolare acordate elevilor inscrisi in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Astileu

HOTĂRÂREA NR.41 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata din data de 25.05.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.42 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 12.05.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.43 Cu privire la aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului previzionar aferent proiectului: „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Astileu, judetul Bihor

HOTĂRÂREA NR.44 Cu privire la aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Astileu

HOTĂRÂREA NR.45 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr. 52260 Astileu , reprezentand teren in suprafata de 120 mp situat m intraviianul localitatii Astileu , avand categoria de folosinta ” curti -constructii”,

HOTĂRÂREA NR.46 Cu privire la trecerea din domeniul public al Comunei Astileu in domeniul privat al Comunei Astileu a imobilului inscris in CF nr. 52261 Astileu , reprezentand teren in suprafata de 271 mp situat in intraviianul localitatii Astileu , avand categoria de folosinta ” curfi-constructii”

HOTĂRÂREA NR.47 Cu privire la aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „ Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Astileu, Chistag si Pestere, comuna Astileu

HOTĂRÂREA NR.48 Cu privire la infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria VI al Comunei Astileu

HOTĂRÂREA NR.49 Cu privire la aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 23.06.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.50 Cu privire la aprobarea procesului verbal al sedintei de indata din 25.05.2021 a Consiliului Local Astileu

HOTĂRÂREA NR.51 Cu privire la modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Astileu

HOTĂRÂREA NR.52 Cu privire la valorificarea masei lemnoase apartinand Partidei nr. 13064 nr. sumal 2100146700670 CL Aslileu UB Aslileu ua 92 B

HOTĂRÂREA NR.53 Cu privire la valorificarea masei lemnoase aparținand Partidei nr. 13063 nr. sumal 2100146700620 CL Aslileu UB Aslileu ua 10 13-92 A

HOTĂRÂREA NR.54 Cu privire la valorificarea masei lemnoase conform Actului de punere în valoare nr. 2100151001650 emis de Ocolul Silvic Alesd

HOTĂRÂREA NR.55 Cu privire la valorificarea masei lemnoase conform Actului de punere in valoare nr. 2100151001740 emis de Ocolul Silvic Alesd

HOTĂRÂREA NR.56 Cu privire la aprobarea cuantumului alocatiilor bugelare lunare catre SC Local Prest Serv Astileu SRL , in vederea punerii in aplicare a pretului apei potabile produsa , transportata si distribuita , respectiv a tarifului pentru canalizare , aprobat de ANRSC in baza Deciziei nr. 80/02.06.2021

HOTĂRÂREA NR.57 Cu privire la aprobarea desfiintarii constructiei C3- constructii anexe, in suprafata de 101 mp ,inscrisa in CF nr. 50099 Astileu

HOTĂRÂREA NR.58 Cu privire la aprobarea contributiei Comunei Astileu pentru functionarea compartimentului de Audit intern , infiintat in cadrul Filialei Judetene Bihor a Asociatiei Comunelor din Romania

HOTĂRÂREA NR.59