Dispozitia nr.1 Cu privire la desemnarea persoanelor împuternicite să semneze procesul-verbal de recepție a pachetelor cu produse alimentare/igienă, conform prevederilor OUG nr. 84/21.05.2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

Dispozitia-nr.2 Cu privire la recuperarea sumei de 300 lei de la numita GIURCUȚ ANAMARIA ROZALIA, domiciliată în comuna Aștileu, sat. Chistag nr., jud. Bihor, ce reprezintă cuantumul alocației pentru susținerea familiei, încasat necuvenit pe perioada 01.04.-30.04.2018

Dispozitia-nr.3 Cu privire la aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a Primăriei comunei Aștileu, județul Bihor

Dispozitia nr.4 Cu privire la stabilirea salariului de bază pentru asistenţii personali şi a indemnizaţiei lunare acordată în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal optează pentru aceasta, ca urmare a aplicarii Legii -cadru nr. 153/2017 și a H.G. nr. 4/2021

Dispozitia nr.5 Cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru însoţitor cuvenite d-lui/nei SECARA Gligor domiciliat/ă în com Aştileu, sat. Călățea nr., judeţul Bihor, începând cu data de 01.02. 2021

Dispozitia nr.6 Cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei LINGURAR CRINA, domiciliată în comuna Aștileu, sat. Aștileu nr., județul Bihor

Dispozitia nr.7 Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna IANUARIE 2021

Dispozitia nr.8 Cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularului LELE COSMIN, domiciliat în comuna Aștileu, sat. Aștileu nr., jud. Bihor

Dispozitia-nr.9 Cu privire la convocarea consiliului local al comunei Aștileu în ședință ordinară

Dispozitia-nr.10 Cu privire la angajarea d-lui/nei CIOBAN FLORIN-CONSTANTIN în funcția de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav pentru d-na CIOBAN VIORICA, pe perioadă nedeterminată

Dispozitia-nr.11 Cu privire la numirea d-lui BLAGA IOAN, curator special, pentru minorul ȘTEF DARIUS-GEORGE

Dispozitia-nr.12 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitei LELE CORNELIA, domiciliată în comunaAștileu, sat Aștileu, nr., jud. Bihor

Dispozitia-nr.13.Cu privire la stabilirea dreptului la alocatia de sustinere a familiei numitei FECHETE ROXANA MARIA, domiciliate in sat. Astileu. nr.. comuna Astileu. judet Bihor

Dispozitia-nr.14.Cu privire la actualizarea Dispozitiei nr. 48/24.04.2015 privind constituirea comitetului local si a centrului operativ pentru situatii de urgenta

Dispozitia-nr.15.Cu privire convocarea consiliului local al comunei Astileu in sedinta ordinara

Dispozitia-nr.16.Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna FEBRUARIE 2021

Dispozitia-nr.17 Cu privire la numirea d-lui HAVA FLORIAN, curetor special pentru minorul CABA FLORIN-IONUȚ

Dispozitia-nr.18. Cu privire la modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei titularei VARGA FLORENTINA-IRINA, domiciliată în sat. Chistag nr., comuna Aștileu, jud.Bihor

Dispozitia-nr.19. Cu privire angajarea d-nei CIURAR MARIA pe postul de asistent personal pentru copilul cu handicap grav FECHETE DANIELA-GABRIELA, începând cu data de 01.04.2018, pe durată nedeterminată

Dispozitia-nr.20. Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a Hotărârii de Guvern nr. 17/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Dispozitia-nr.21. Cu privire la constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Aștileu, județul Bihor

Dispozitia-nr.22. Cu privire la delegarea atribuțiilor de responsabil cu arhiva din cadrul Primăriei comunei Aștileu

Dispozitia nr.23 Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna Martie 2021

Dispozitia-nr.24. Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitei MARTIN IRINA, domiciliată în Peștere, comuna Aștileu, județ Bihor

Dispozitia nr.25 Cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Aștileu în ședință ordinară

Dispozitia-nr.26. Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitului LĂCĂTUȘ OVIDIU –COSMIN, domiciliat în Aștileu nr., comuna Aștileu, județ Bihor

Dispozitia-nr.27. Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitei MÂNDRUȚ FLORICA, domiciliat în Aștileu, comuna Aștileu, județ Bihor

Dispozitia-nr.28 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitului SECARA GLIGOR, domiciliat în Călățea, comuna Aștileu, județ Bihor, reprezentând o parte a cheltuielilor de înmormântare pentru defunctul SECARA FLORIN, cu fost domiciliu în loc. Călățea, comuna Aștileu, județ Bihor

Dispozitia-nr.29 Cu privire la angajarea d-nei CIOBÂCĂ FLORICA în funcția de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav pentru d-na CACUCI MAGDALENA, pe perioadă determinată

Dispozitia-nr.30 Cu privire la constituirea comisiei de monitorizare , coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Aștileu, județul Bihor

Regulament

Dispozitia nr.31 Cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru însoţitor cuvenite d-lui/nei BULZAN GAVRIL domiciliat/ă în com Aştileu, sat. Călățea , judeţul Bihor, începând cu data de 31.03. 2021

Dispozitia-nr.32 Cu privire la angajarea d-lui/nei ALBU VIORICA în funcția de asistent personal al persoanei adulte cu handicap grav pentru dl./na BULZAN GAVRIL, pe perioadă nedeterminată

Dispozitia-nr.33 Cu privire la încetarea contractului de muncă ad-nei BLAGA LĂCRIMIOARA-NICOLETA din funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav BORODAN MARIA, începând cu data de 01.04.2021

Dispozitia-nr.34 Cu privire la constituirea comisiei pentru stabilirea compatibilităților teritoriale în jurusl amplasamentelor de tip SEVESO la nivelul comunei Aștileu

Dispozitia-nr.35 Cu privire la constituirea comisiei pentru recepţia lucrării „Construire capelă mortuară în localitatea Aștileu, comuna Aștileu județul Bihor”

Dispozitia-nr.36. Cu privire la angajarea d-lui/nei DOBROVSCHI MONIKA-IANKA în funcția de asistent personalal persoanei adulte cu handicap grav pentru dl./na KORMAN ERZA, pe perioadă determinată

Dispozitia-nr.37 Cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Aștileu în ședință ordinară

Dispozitia-nr.38 Cu privire la numirea șesului SVSU și desemnarea acestuia în calitate de agent de inundații în cadrul comunei Aștileu

Dispozitia-nr.39 Cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Lingurar Adela Bianca, domiciliată în com. Aștileu sat. Aștileu nr., jud Bihor

Dispozitia-nr.40 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgență numitei Lăcătuș Simona, domiciliată în com. Aștileu, sat.Aștileu nr. județ Bihor

Dispozitia-nr.41 Cu privire la stabilirea beneficiarilor ajutorului social pentru luna Aprilie 2021